جمعه , فروردین ۳۱ ۱۴۰۳

نامه سازمان جهانى دقاع از حقوق شیعه به اقاى احمدى نژاد رئیس جمهورى ایران

درنامه اى به اقاى احمدی نژاد، سازمان جهانى دیده بان حقوق شیعه بازداشت عزادارن  ومصادره ممتلکات یک مرکز مذهبى در اصفهان را مخالف اولیات ازادى عقیده واندیشه دانست.

دراین نامه امده است:

درشرائطى که شیعه از برگذارى مراسم عزادارى درمختلف کشورها محروم است و حد اقل آزادى فکرى وعقیدتى را در ان کشورها ندارد،  تعرض به مجالس عزادارى در ایران و بازداشت شرکت کنندگان در مجلس امام حسین (علیه السلام) ومصادره ممتلکات یک مرکز فرهنگى مذهبى ابعاد دیگرى به قضیه میدهد، وشیعه را دشمن شاد میکند.

درقسمت دیگرى از نامه امده است: درکشورى که دشمنان تشیع همواره به فعالیتهاى ضد شیعه ادامه میدهند واز هرطرف ضربه هاى هولناکى برپیکر این مذهب مقدس وارد میسازند، سزاوار نیست نیروهاى انتظامى به مجالس عزادارى ومراکز فرهنگى در خدمت مذهب در اصفهان حمله ورنموده وافرادى را بازداشت و ممتلکاتى را مصادره نمایند.

انتظار میرفت مذهب وفرهنگ مذهبى در کشور شیعه اى همچون ایران از آزادیهاى بیشترى برخوردارباشد.

درقسمت دیگرى از نامه امده: استمرار این گونه برخوردها باعزاداران امام حسین علیه السلام ومصادره ممتلکات مراکز مذهبى نشان دیگرى از عدم ازادیهاى فکرى وعقیدتى که حد اقل حقوق شهروندى است میباشد، ولذا قویا انتظار داریم بازداشت شده گان از جمله اقاى محمد صادق غفورى را آزاد وممتلکات مصادره شده را به صاحبانش برگردانید.

همچنین بررسی کنید

پیام سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان به شیعیان جهان به مناسبت عاشورای حسینی ۱۴۴۵

به مناسبت نزدیک شدن به عاشورای حسینی ۱۴۴۵، سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای …