پنجشنبه , آذر ۶ ۱۳۹۹

public_-_AL_Bahrain_30.10.15_(6.2015)

public_-_AL_Bahrain_30.10.15_(6.2015)

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدامات ضد شیعی مانع اصلی برای مبارزه با کرونا در کشور پاکستان است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در رابطه با تبعیض مذهبی در جریان مقابله …