پنجشنبه , آذر ۶ ۱۳۹۹

Shia rights watch_UN_31stSession_GCC_2016

Shia rights watch_UN_31stSession_GCC_2016

همچنین بررسی کنید

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان: اقدامات ضد شیعی مانع اصلی برای مبارزه با کرونا در کشور پاکستان است

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان بیانیه ای در رابطه با تبعیض مذهبی در جریان مقابله …